X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
Stäng meny

Håll golvet fuktfritt

Vår fuktspärr för golv stoppar effektivt den fukt som kan vandra in i huset genom golvet. Materialet bygger bara 3 mm i tjocklek och fuktspärren är ca 6 ggr fukttätare än en traditionell ångspärr (byggfolie). Dessutom får du ett fuktskyddat golv som blir värmeisolerat , tyst och behagligt att gå på.

Du kan kombinera vår fuktspärr med de flesta golvmaterial utan att den totala golvhöjden bygger för mycket vid ex trösklar. En stor fördel med mattans konstruktion är att det bildas en luftspalt mellan under- och övergolv. Luftspalten som bildas fungerar också som ett värmeisolerande skikt. Denna enkla form av värmeisolering räcker för att få behagligare golvtemperatur. Fuktspärren ger även ett påtagligt tystare golv. Vill du ha extra ljuddämpning eller förebygga missljud lägger du vår fiberduk under fuktskyddsmattan. Kombinationen ger ett mycket effektivt ljuddämpande skikt mellan under- och övergolv.

Tack vare fuktspärren blir golvet också mjukare att gå på. Det märks inte minst på betongbjälklag. Fuktskyddsmattan dämpar effektivt stötar och innergolvet får en behaglig svikt. Fuktspärren för golv tillverkas av HD-polyeten (ren nyråvara) av högsta kvalité; ett miljöanpassat plastmaterial som kan återvinnas eller förbrännas med koldioxid och vatten som restprodukter.

 

1. Förarbete

Innan du börjar själva läggningen av fuktskyddsmattan kontrollerar du att betongytan är tillräckligt jämn. Godkänd tolerans enligt Hus-AMA är +/- 3 mm vid 2 m mätlängd. Dessutom ska betongytan vara rengjord från allt organiskt material som ex trä, papp, jord m m. 

2. Ljuddämpning

Om ytskiktet skall läggas direkt på fuktskyddsmattan rekommenderar vi att fiberduk N1 läggs som ett ljuddämpande skikt mellan betong och matta. Duken skall täcka hela golvytan förutom de 50 mm som är närmast väggen. Skarvar skall inte överlappa! Är avsikten att lägga cellplastisolering ovanpå
fuktskyddsmattan behövs inte någon fiberduk som ljuddämpare mellan betong och fuktskyddsmatta. Duken bör istället läggas mellan cellplastisoleringen och skivmaterialet – för att undvika ”knarrljud” eller ”gnissel” som kan uppstå då skivmaterialet ligger direkt på isoleringen

3. Läggning

Före läggning stryks betongen med Primer K-80 i ett ca 50 mm brett band runt om fasta avgränsningar som väggar, socklar m m. Strykningen görs tätt mot ex väggens syll/syllisolering eller sockeln! Appliceringen sker på torr och ren betongyta och i dubbla skikt. Efter erforderlig torktid bildar beläggningen häftbart underlag för fuktspärrens kanttätning/tätningsband. Rulla ut fuktskyddsmattan med knopparna ner mot betongen. Skär till mot vägg
utan uppvik! Fäst Tätningsband butyl under fuktskyddsmattan och i ytterkanterna mot ex vägg eller sockel. Tätningsbandet skall placeras mellan första och andra ”knoppraden”. Skyddspappret avlägsnas från tätningsbandet och mattans ytterkanter trycks därefter noga ner mot den primade betongytan (fig 1). Tätningsbandet skall, när hela golvytan är täck med fuktskyddsmatta, täta runt
om ytterkanterna och avsluta mot vägg eller fast inredning (sockel). Rulla ut nästa våd tätt mattkant mot mattkant som förseglas med Tätningstejp T-Flex.
Tejpen tejpas i dubbla skikt för erforderlig täthet (fig 2.). När hela rummet lagts så monteras ytskiktet/golvmaterialet. Golvmaterialet bör läggas i motsatt riktning i förhållande till fuktskyddsmattans längsgående skarvar.

4. Genomföringar

Vid genomföringar är det noga med tätningen och den utförs bäst med Tätningsband butyl och Tätningstejp T-Flex. Skär ut ett kryss i fuktskyddsmattan vid centrum för genomförningen. Kräng mattan över aktuell kontruktionsdel ex
ett rör och skär därefter bort överskottet runt om. Anslutningen och snitten tätas på ovansidan med Tätningsband butyl och avslutas överst med Tätningstejp T-Flex. Tejpningen sker från mattan upp på ex röret (minst 30mm) och vid skarvningar (tejp – tejp) överlappande minst någon centimeter (fig 3.). Tryck ut Tätningsbandet butyl noga och så plant som möjligt i varje skärning i mattan! Enkel tejpning med T-Flex över!

Kom ihåg

  • Undvik att gå på mattan för att förhindra skador och punktering.
  • Övergolvet bör läggas snarast efter montaget. Annars bör tillfällig skyddstäckning ske med byggboard eller liknande.
  • Följ monteringsanvisningen noga. Tillse att erfoderlig täthet uppnås vid ytterkanter, skarvar eller genomförningar.
  • Fuktskyddsmattan skall lagras innan montering så att UVstrålning (solljus) undviks. Monterad i bruksstadiet skall hela produkten vara dold.
  • Tänk på att den eventuella fukten inte ventileras bort med denna passiva metod.
  • Vid osäkerhet av undergolvets fuktinnehåll bör en fackman kontaktas för att utföra en fuktdimensionering och föreslå åtgärd.
  • Använd endast kompatibla och godkända tillbehör.