X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
Stäng meny

Ett säkert grundskydd

Det är viktigt att övergången från ytterväggen till grunden blir luft- och fukttät. Därför rekommenderar vi vårt radonmembran, Radonmembran Super, som består av en specialtillverkad flerskiktsfolie av polyeten (LD-) med friktionsbeläggning på en sida. Membranet är åldringsbeständigt.

Hos T-Emballage finns grundläggande kunskap om grund och grundskydd. Vi erbjuder krypgrundsfoam, T-Spärr,  Syllisolering och Radonmembran Super. När det gäller gjutning har vi både betongtäckmattor och formrör i många olika storlekar. Här kommer vi att fokusera på hur du monterar Radonmembran Super.

T-Emballage Radonmembran monteras heltäckande med friktionsbeläggningen uppåt på grund-, golvkonstruktioner eller i mark under grundkonstruktionen. Membranet bildar ett slitstarkt och lufttätt system.

1. Generell montering

Installationen kan ske uppe på betongplattan (A1.), alternativt direkt under betongplattan och upp på ett s k sockelelement (A2.), under hela betongplattan mot grundisolering (B.), mellan grundisoleringsskikt (C.) eller i marken på schaktbotten (D.).


Underlaget skall vara stabilt, slätt och fritt från vassare föremål eller organiska rester. För montering enligt alternativ D. krävs att schaktbotten är avjämnad, stabiliserad och utförd så att vattenavrinningen är säkerställd från membranet till mark utanför grundens
ytterkanter. Stående vatten får inte förekomma.

Övrigt utförs enligt praxis (se AMA-anläggning). Membranet skall skyddas direkt under (mot botten) och ovan (mot fyllnadsmassor) av skikt med geotextil klass N3. Membranet skall läggas med ca 2m utanför och runt om grundens ytterkanter.

 

Bäst förutsättningar för en lufttät och radonskyddande lösning nås i nykonstruktion där radonmembranet kan avskärma grundytan så heltäckande som möjligt. Skarvar och genomföringar skall vara tätade så att radongasen hindras att tränga upp i byggnaden.

2. Skarvar

Skarvar i membranet utförs med min 200 mm överlapp med tillhörande försegling. Förseglingen utgörs i systemet av ett dubbelhäftande Skarvband butyl som placeras mitt emellan överlappet. Tryck fast butylbandet mot underlaget med skyddspapper på. Se till att det vidhäftar och frigör sedan detta skyddspapper. Fixera och tryck fast överlappande membrans våd noga.


Vid kallare väderlek (<5° C) komplettera skarvbandet med butylmassa i sträng ca 5cm från kant. Avsluta med att helt försegla och skyddstejpa skarvkanten med den enkelhäftande Tätningstejp T-Flex. Applicering sker noga med handtryck eller roller.

3. Genomföringar

Tätningar vid runda genomförningar utföres enklast i systemet med tillhörande stosar. Stosen kommer att överlappa håltagningen i membranet och bilda en tät anslutning mot röret eller slangen. Gummistos försedd med självklistrande undersida av butylhäftämne (enl. 3:1) finns i olika standarddiametrar. Frigör skyddspappret under stosen. Tryck ner stosen mot underlaget och fixera stosen med roller. Stos av gummi som ej är självklistrande (enl 3:2) monteras lika men klistras mot underlaget med tillbehör Skarvband butyl eller butylmassa T-Fix i tre strängar med helt förslutna ringar. 3:2 tejpas efter härdning skyddande i ytterkant med Tätningstejp T-Flex.

Förslut toppen av gummistosen runt röret/kabeln med antingen slangklämma eller Skarvband butyl. Lufttätheten är viktig att få till i toppen och botten av genomföringsstosen.

Kom ihåg

• Ytor som skall tejpas och tätas skall vara rena, torra och fettfria.
• Alla skarvar och genomföringar måste vara täta och helt slutna för att uppnå fullgod funktion i radonskyddet.
• Som skarvhjälpmedel använd endast de i systemet rekommenderade tillbehören.
• Monteringen bör utföras under temperaturer som gynnar appliceringen av skarvhjälpmedel som tejp, butylmassa och stos. Vid svalare väderlek (<10 °C) varmlagra samtliga ingående produkter innan montering. Värm
försiktigt med varmluftspistol under appliceringen vid behov. Vid temperaturer <5 °C komplettera tätningen av
skarven med butylmassa.
• Membranet skall innan inbyggnad/täckande synas efter skador. Dessa ska åtgärdas och tätas med skarvhjälpmedel och/eller eventuell lagningsbit av membranet.
• Användningen på fuktbenägna underlag (som betong) bör dimensioneras efter dess fuktinnehåll. Membranet
uppvisar tätskiktsegenskaper motsvarande en s k Fuktspärr (se redovisat ångenomgångsmotstånd) och skall
därefter användas.
• Säkerställ att eventuellt fyllnadsmaterial ovan membranet är radonfritt.
• Vid osäkerhet beträffande radonåtgärder eller fuktproblem i grunden kontakta sakkunnig för konsultation.
• Produkterna bör lagras i skydd för solljus och nederbörd samt under normal lagringstemperatur.
• Efter montage skall snarast samtliga ingående produkter i systemet byggas in i konstruktion i skydd mot
solljus (-UV) och nederbörd.