X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
Stäng meny

Miljö & kvalitet

På T-emballage är målet att alltid leverera toppkvalitet till minsta möjliga miljöpåverkan. Vi gör det genom genomtänkta lösningar, målinriktad utveckling och kvalitetsvalideringar. 

Miljöpolicy för T-Emballage AB

T-Emballage ska på ett resurssnålt och effektivt sätt använda råvaror, energi och andra naturresurser. Vi ska även ta vårt ansvar för en hållbar utveckling som innebär minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar så långt det går att motivera, är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart minska miljöpåverkan i vår verksamhet samt i vårt produktsortiment. Vårt miljöarbete skall bedrivas som en integrerad del i verksamheten. Alla medarbetares engagemang och kompetens behövs i arbetet för bättre miljö. Genom att ta tillvara våra kunskaper och erfarenheter skall vi utveckla och ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vi skall genom dialog och information göra alla medvetna om det personliga ansvaret. Vi ansvarar för att miljölagar, andra krav och rekommendationer efterlevs. I vår roll ingår även att vara rådgivare kring miljöfrågor rörande vårt produktsortiment. Vid val av leverantörer skall miljöaspekter beaktas.

Kvalitetspolicy för T-Emballage AB

Vårt viktigaste mål på kvalitet är att nöjda kunder återkommer. Detta uppnås genom att vi strävar efter att alltid hålla våra kundlöften. Kvalitetssäkringen inom T-Emballage skall förhindra att fel uppstår i den kedja av händelser som sker från förfrågan till färdiglevererad och godkänd produkt hos kund. Vårt verksamhetssystem skall ständigt förbättras och dokumenteras, så att det säkerställer att marknadskraven uppnås. T-Emballages kvalitetssyn omfattar alla inom företaget och alla medarbetare skall ha kunskap om kvalitetskraven i det egna arbetet. Varje funktionsansvarig är ansvarig för kvalitetsarbetet inom sitt ansvarsområde. Kvalitetsförbättring är en kontinuerlig process som ständigt pågår och är allas ansvar. VD skall vara ansvarig för att detta uppnås genom kontinuerlig utveckling, utbildning och utvärdering.

Detta uppnår vi genom att:

  • Följa miljölagar, andra krav och rekommendationer.
  • Öka kunskapen och engagemanget hos våra anställda.
  • Hushålla med energi, råvaror och transporter.
  • Sträva efter så lite avfall och restprodukter som möjligt. Källsortera avfall och restprodukter. 
  • Använda återvinningsbara råvaror i våra produkter, när detta är möjligt.
  • Arbeta med ständiga förbättringar, där arbetet är metodiskt och långsiktigt.

Detta kan sammanfattas i följande punkter:

  • Nöjda kunder återkommer.
  • Kvalitet skapas av alla medarbetare.
  • Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process.