X
Min meny
Ändra dina uppgifter
Leveransadresser
Logga ut
2023-05-02

T-Emballage AB förvärvar Sweja Industriförnödenheter AB

Pressrelease 2023-05-02

T-Emballage AB förvärvar Sweja Industriförnödenheter AB

T-Emballage AB expanderar genom förvärvet av Sweja Industriförnödenheter AB.

 

T-Emballage AB har förvärvat samtliga aktier i emballageföretaget Sweja Industriförnödenheter AB. Sweja omsatte cirka 96 Mkr under 2022. Tillsammans med den befintliga verksamheten i T-Emballage stärks positionen på den svenska emballagemarknaden. 
  

Sweja är ett svenskt familjeföretag grundat 1977 med huvudkontor i Malmö. Bolaget erbjuder emballage- och maskinlösningar till svensk industri med fokus på tejp- och sträckfilmssegmentet. Tillsammans med verksamheten i T-Emballage erbjuds nu marknaden ett gemensamt produkt- och serviceutbud vilket skapar betydande förutsättningar för fortsatt affärsutveckling och tillväxt för båda bolagen.  

– Förvärvet av Sweja stärker vår gemensamma position på den svenska emballagemarknaden och ger oss möjlighet att serva våra kunder med ett både vassare och bredare erbjudande. Bolagets fokus på kunskap och helhetslösningar för att skapa största möjliga värde för kunden linjerar mycket väl med T-Emballages filosofi. Sweja är ett mycket fint och välskött bolag med över 45 års erfarenhet från branschen, säger Björn Holm, VD för T-Emballage AB. 

-T-Emballage är ett starkt företag och jag är övertygad om att bolagen kommer att komplettera varandra mycket framöver. Sweja har haft en rejäl expansion under de senaste åren så nu är det rätt läge att ta nästa kliv på utvecklingsresan genom synergieffekterna som vi uppnår tillsammans med T-Emballage, säger Fredrik Sandell, VD och ägare av Sweja Industriförnödenheter AB. 

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna. Tills vidare fortsätter verksamheterna som tidigare. 

 För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Björn Holm, VD T-Emballage AB, 076-677 21 47, bjorn.holm@t-emballage.se  

Fredrik Sandell, VD Sweja Industriförnödenheter AB, 040-15 04 03, fredrik.sandell@sweja.se 

 

Om T-Emballage AB 

T-Emballage AB har utvecklat och sålt emballagelösningar med fokus på olika typer av industriella tillämpningar på den nordiska marknaden sedan 1975. Bolaget har 23 anställda med kontor i Vetlanda och Jönköping samt omsättning på 375 Msek. Sedan 2017 ingår T-Emballage AB i Volati-koncernen och är en del inom affärsområdet Salix Group.  

 

                       

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

T-Emballage AB expands through the acquisition of Sweja Industriförnödenheter AB. 

 

T-Emballage AB has acquired all shares in the packaging company Sweja Industriförnödenheter AB. Sweja had sales of approximately SEK 96 million in 2022 and, together with the existing operations of T-Emballage, strengthens its position in the Swedish packaging market.   

 

Sweja is a Swedish family business founded in 1977 with headquarters in Malmö. The company offers packaging and machine solutions to Swedish industry with a focus on the tape and stretch film segment. Together with the operations of T-Emballage, the market is now offered a joint product and service offering, which creates significant conditions for continued business development and growth for both companies.  

- The acquisition of Sweja strengthens our joint position in the Swedish packaging market and enables us to serve our customers with a sharper and broader offering. The company's focus on knowledge and complete solutions to create the greatest possible value for the customer is very much in line with T-Emballage's philosophy. Sweja is a very fine and well-managed company with over 45 years of experience in the industry," says Björn Holm, CEO of T-Emballage AB. 

-"T-Emballage is a strong company and I am convinced that the companies will complement each other very much in the future. Sweja has had a substantial expansion in recent years, so now is the right time to take the next step on the development journey through the synergies that we achieve together with T-Emballage," says Fredrik Sandell, CEO and owner of Sweja Industriförnödenheter AB. 

The acquisition takes place with immediate access to the shares. Until further notice, operations will continue as before. 

 For further information, please contact 

Björn Holm, CEO T-Emballage AB, 076-677 21 47, bjorn.holm@t-emballage.se   

Fredrik Sandell, CEO Sweja Industriförnödenheter AB, 040-15 04 03, fredrik.sandell@sweja.se 

 

About T-Emballage AB 

T-Emballage AB has developed and sold packaging solutions with a focus on different types of industrial applications on the Nordic market since 1975. The company has 23 employees with offices in Vetlanda and Jönköping and a turnover of SEK 375 million. Since 2017, T-Emballage AB is part of the Volati Group and is part of the Salix Group business area.